xoa nó ở bên ngoài mà mắng yêu:
– Ai bảo to cho quá vào, ngoại cỡ như thế ai mà chịu được…
Tôi phụng phịu nói:
– Tại mẹ cho chứ ai…
Mẹ tôi mắng yêu:
– Sư bố nhà anh…
Tôi bắt đầu van nài