Từ ngày hôm nay tao tuyên bố mày là nô lệ tình dục của tao. Việc đó là việc mày mong muốn nhưng tao sẽ làm cho mày biết đó là lựa chọn sai lầm nhất đời mày nghe chưa. Ông Thắng vừa nói vừa quát.
– Dạ con nghe thưa ba. Ly lí nhí trả lời trong họng.
Mày làm tao rất vọng, mày không biết bú cặc là như thế nào và điều đó mày sẽ phải học mày hiểu không? Một con điếm không biết cách bú cặc là một con điếm bỏ đi.