– Thì cứ đái ra có ai nói gì đâu. Nhà bây giờ có ai đâu mà sợ
– Nhưng không thích.