– Còn anh?
– Anh nằm dưới đất chịu hôn?
Thu nũng nịu :
– Thôi. Anh nằm trên giường đi. Để em nằm dưới đất cho.
Mạnh nói :
– Ai lại để cho đàn bà con gái nằm dưới đất bao giờ. Thôi, anh quyết định rồi. Em nằm trên giường đi. Còn anh…
– Còn anh nằm đâu? Thu hỏi lại.
– Anh nằm… nằm trên mình em.