– Long : Ôi, ông nghĩ xa quá. Thôi ông cứ về nghĩ cách giúp tôi cái chuyện trước mắt đã nhé.
– Long : Uh, về đi. Nói chuyện với ông tôi cũng thoải mái hết cả cái đầu. Hôm nay về chắc ngủ phòng khách đây.